img
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Rotator Kılıf Onarım Cerrahisi

Rotator Kılıf Onarım Cerrahisi
08Haz

Rotator Kılıf Onarım Cerrahisi

Rotator Kılıf Onarım Cerrahisi Sonrasında Omuz MRG ve Omuz Ultrasonografisinin Tanısal Tutarlılıklarının Karşılaştırılması

 

To Compare the Diagnostic Consistency of Shoulder MRI and Shoulder US after Rotator Cuff Repair

 

Amaç:

Ultrasonografi (US) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) rotator kılıfı görüntülemede yaygın olarak kullanılan radyolojik yöntemlerdir. Bu çalışmada amacımız, rotator kılıf hasarı nedeni ile omuz cerrahisi geçiren olgularda US ve MRG’nin tanısal tutarlılıklarını karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler:

Rotator kılıf onarım cerrahisi geçiren 24 hasta omuz US ve MRG incelemeler ile değerlendirildi. Son 10-20 ay içerisinde omuz cerrahisi geçiren olgulardan oluşan çalışma grubunun 5 tanesi erkek, 19’u kadındı ve olguların yaşları 36-72 arası değişmekte idi. Tüm olgularda sağ kol dominant taraftı. Olguların 16 tanesi sağ koldan, 8 tanesi soldan cerrahi geçirmişlerdi. Tüm olgular fizik muayene, fonksiyonel Constant testi, omuz MRG ve US ile değerlendirildi.

Bulgular:

Manyetik rezonans görüntüleme ile supraspinatus tendonu 24 olgunun 19’unda görüntülenebildi. Bu 19 olgunun 3’ünde parsiyel yırtık, 5’inde tam kat yırtık saptandı. Geriye kalan 11 olguda supraspinatus tendonu normaldi. Ultrasonografi ile 10 olguda parsiyel, 6 olguda ise tam kat yırtık gösterildi. Sekiz olgu US ile normaldi. Manyetik rezonans görüntüleme ile infraspinatus tendonu 24 olgunun 20’sinde tanımlanabildi. Bu 20 olgunun 17’sinde intakt, 2 tanesinde tam kat yırtık ve bir olguda parsiyel yırtık mevcuttu. Ultrasonografi ile 4 olguda parsiyel, 1 olguda ise tam kat yırtık gösterildi. On dokuz olgu US ile normaldi. Constant skoru ortalama değeri 90,4 olarak saptandı. Çalışmamızda artmış glenohumeral eklem sıvısı 20, artmış akromiklaviküler eklem sıvısı 6 olguda saptandı.

Sonuç:

Bulgularımız, US ve MRG’nin omuz onarım cerrahisi geçiren olguların görüntülenmesinde yüksek tutarlılık gösterdiğini (kappa: 0,75) ortaya koymaktadır. Takip hastalarında, US supraspinatus, infraspinatus ve biseps tendonlarının görüntülenmesinde ilk seçilecek görüntüleme yöntemi olmalıdır.

 

Anahtar Kelimeler: MRG, US, omuz, rotator kılıf

 

Objective:

Ultrasonography (US) and magnetic resonance imaging (MRI) are widely used radiological methods for the evaluation of the rotator cuff. Our purpose is to compare the accuracy of US and MRI in the diagnosis of rotator cuff injuries that underwent shoulder surgery.

Material and Methods:

A total of 24 patients who had undergone rotator cuff repair surgery were evaluated by MRI and US examinations. The study group included 5 men and 19 women, aged 36-72 years, who had undergone rotator cuff repair in the last 10-20 months. All individuals were right-sided. The right shoulder was operated on in 16 patients, and the left one was operated on in the rest. All patients were evaluated by physical examination, functional Constant test, shoulder MRI, and US.

Results:

The supraspinatus tendon could be demonstrated on MRI in 19 of 24 patients. Of these 19 subjects, 8 had tears. In 11 of 19 patients, the supraspinatus tendon was normal. US showed partial thickness tears in 10 and full thickness tears in 6 of 24 patients. US revealed the rotator cuff as normal in 8 patients. The infraspinatus tendon could be identified by MRI in 20 of 24 patients. Of these 20 patients, 17 had intact and 3 had tears of the infraspinatus tendon. US showed partial thickness tears in 4 and full thickness tears in 1 of 24 patients. US revealed the rotator cuff as normal in 19 patients. The mean Constant score value was 90.4 in the functional test. Increased glenohumeral joint fluid was seen in 20 and acromioclavicular joint fluid was seen in 6 of 24 patients. Conclusion: Our results indicate that MRI and US findings are in strong consistency (kappa means, 0.75) in the evaluation of patients who had surgical repair of rotator cuff injury. US is the preferred imaging method in the evaluation of the supraspinatus, infraspinatus, and biceps tendons on follow-up of these patients.

 

Key Words: MRI, US, shoulder, rotator cuff


Tags
Başparmak Tendonunun Sıkışması Kasların Güçsüzleşmesi Akinezi Atrofi Uzuv Göz Altlarında Morarma Atravmatik PRP ve Kemik İliği Omuz Sıkışması Sendromu Dead Arm Sendromu Evde Kal Antioksidan nedir Labrum Patognomonik Covid 19 Aşı Osteoporotic Ovine Model 2019-nCoV Enfeksiyonu Sinir İletim Testi Mustafa Özkan Online Muayene Amputasyon Lateral Epikondilit Nedir ? Önlemler El Cerrahi İzmir Selenyum Debridman Diyabet Eklemlerde Aşınma ve Kireçlenme Nasıl Tedavi Edilir? Kuru Baklagiller Ağır Travma Kol Sinir Alo 184 Glenohumeral Eklem Sıvısı Akkiz Dirsek Cerrahisi Genel Vücut Ağrısı Bakteriyel Translokasyon Adolesan Basis MERS-CoV HCoV-229E Parmak Uyuşması Steroid Enjeksiyonu DSÖ Neden bisiklet? Akut Yaralanma Ateroskleroz Üst Ekstremite Replantasyonu Relatif Endikasyonlar Öksürük SARS-CoV-1 Hastanelerde Normale Dönüş Planı Çökkün Duygudurum SARS-CoV-2 Racture Fixation Elektromiyografi (EMG) Artroskopik Cerrahinin Ortopedik Rahatsızlıklarda Sağladığı Kolaylıklar Nelerdir ? Abdominal Kavite MDR/XDR Tüberkülozu Methods Somon Biyolojik Ajan Artrit Donma Evresi Grafi Rotator Manşet Patolojisi Ortopedi ve Travmatoloji Üst Ekstremite El ve Mikro Cerrahi Joint Capsule; tissue adhesions Açık Kırıklar El Bileği Menisküsü Çay Kahve Tüketimi Akciğer Kanseri Tanısı Flora Fleksör Korona Virus Hemarojik Şok Şiddetli Omuz Ağrısı Genel Beslenme Önerileri Artroskopik Omuz Cerrahisi Nedir ? Nörolojik Semptomlar Sosyal Mesafe Brakial Pleksus Termal Enerji Subakromiyal Kortikosteroid Enjeksiyonları Sert Dirsek Afferent Yenidoğan HDL DEXA Ortopedik Cerrah Semi Fowler Pozisyonu Psychological Riskler ve Komplikosyonlar Anterior Interossöz Sendrom Menisküs Yırtıkları Omuz İnstabilitesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Adinamik Parçalı kırıklar Covid 19 Vaka Sorgulama Kılavuzu Dr. Mustafa OZKAN