img
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Radius Distal Uç Kırıkları

Radius Distal Uç Kırıkları
03Haz

Radius Distal Uç Kırıkları

Amaç: Radius distal uç kırığına bağlı volar plaklama yapılan hastaların radyolojik ölçümleri ile eklem hareket açıklıkları, kavrama kuvveti ve fonksiyonel sonuçları arasındaki ilişkiyi araştırmaktı.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya radius distal uç kırığı sonrası volar plaklama yapılan ve 12 haftalık süpervize fizyoterapi programını tamamlayan 31 hasta (18 kadın, 13 erkek) alındı. Hastaların radyolojik ölçümleri postoperatif 1. haftada içinde çekilen direkt grafileri üzerinde yapıldı. Volar tilt, radiyal uzunluk, radiyal inklinasyon ve ulnar varyans değerleri kaydedildi. Postoperatif 12 haftada hastaların el bileği ve önkol eklem hareket açıklıkları, kavrama kuvveti ve fonksiyonel düzeyleri (Hasta Bazlı El Bileği Değerlendirme Anketi “PRWE” ve Kol, Omuz ve El Yaralanması Anketi “DASH”) ölçüldü. Radyolojik sonuçlar ile fonksiyonel sonuçlar arasındaki ilişkiyi belirlemek için Spearman Korelasyon Analizi yapıldı.

 

Bulgular: Radyolojik ölçümlerden “ulnar varyans değeri” ile PRWE ağrı skoru ve PRWE toplam skoru arasında pozitif yönde anlamlı ilişki belirlendi (sırasıyla p=0.030, r=0.443; p=0.039, r=0.424). Diğer radyolojik ölçümler ile hiçbir parametre arasında istatististiksel olarak anlamlı korelasyon yoktu (p>0.05). El bileği fleksiyon ve ekstansiyon dereceleri de kavrama kuvveti ile (sırasıyla, r=0,660, r=0.619) ve PWRE fonksiyon skorları ile (sırasıyla, r=-0.497, r=-0.520) anlamlı korelasyon gösterdi (p<0.05).

 

Sonuç: Bu çalışma radius distal uç kırığı sonrası volar plaklama yapılan ve fizyoterapi programına alınan hastalarda, radyolojik ölçümlerden yalnızca ulnar varyans değerinin fonksiyonel sonuçları etkilediğini göstermiştir. Daha kesin sonuçlar için farklı redüksiyon tiplerinde ve farklı hasta sayılarında çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

 

Anahtar kelimeler: Radius kırıkları, fizyoterapi, radyolojik, fonksiyonel, sonuç