img
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Dikkat Çeken COVID-19 Makaleleri 2

Dikkat Çeken COVID-19 Makaleleri 2
17May

Dikkat Çeken COVID-19 Makaleleri 2

 
1. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients with COVID-19
 
We report acute antibody responses to SARS-CoV-2 in 285 patients with COVID-19. Within 19 days after symptom onset, 100% of patients tested positive for antiviral immunoglobulin-G (IgG). Seroconversion for IgG and IgM occurred simultaneously or sequentially. Serological testing may be helpful for the diagnosis of suspected patients with negative RT–PCR results and for the identification of asymptomatic infections.
 
COVID-19'lu 285 hastada SARS-CoV-2'ye karşı akut antikor yanıtları bulundu. Semptom başladıktan sonra 19 gün içinde, hastaların %100'ü antiviral immünoglobulin-G (IgG) için pozitifti. Eşzamanlı veya ardışık olarak IgG ve IgM seropozitifliği meydana geldi. Serolojik testlerin, negatif RT-PCR sonuçları olan şüpheli hastaların tanısında ve asemptomatik enfeksiyonların tanımlanmasında yardımcı olabileceği sonucuna ulaşıldı.
 
Ref: Long, Q. X., et al. (2020), Nat Med. Doi: 10.1038/s41591-020-0897-1
 
 
 
2. COVID 19 and the endocrine system: exploring the unexplored
 
The pathogenesis of COVID-19 entails entry of SARSCoV-2 via the respiratory system and lodgement in the lung parenchyma. This implies that apart from pneumocytes, the virus is freely available to interact with ACE2 expressed in other tissues. As a matter of fact, a number of endocrine organs do express ACE2, namely pancreas, thyroid, testis, ovary, adrenal glands and pituitary. Even though one could expect endocrine repercussions due to interaction of SARS-CoV-2 with ACE2 expressed on these organs, there are no clinical/pre-clinical data as of yet. However, based on observations drawn partly from studies pertaining to the prior SARS outbreak (in 2003) and partly from animal models, we aim to explore the possible effects of COVID-19 on the endocrine system.
 
COVID-19'un patogenezi, SARS-CoV-2'nin solunum sistemi yoluyla girişine ve akciğer parankimine yerleşmesine dayanır. Virüs, pnömositlerin yanı sıra diğer dokularda eksprese edilen ACE2 ile de etkileşime girebilir. Pankreas, tiroid, testis ve yumurtalıklar, adrenal bezler ve hipofiz gibi pek çok endokrin organ ACE2 eksprese eder. SARS-CoV-2'nin bu organlarda eksprese edilen ACE2 ile etkileşimi nedeniyle endokrin yansımaları olabileceği beklense de, henüz buna dair klinik/klinik öncesi bir veri bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kısmen önceki SARS salgını (2003 yılında) ile ilgili çalışmalardan ve kısmen hayvan modellerinden elde edilen gözlemlere dayanarak, COVID-19'un endokrin sistem üzerindeki olası etkilerini araştırmayı hedefliyoruz.
 
Ref: Pal, R. (2020). J Endocrinol Invest., Doi: 10.1007/s40618-020-01276-8www.drmustafaozkan.com sitesi herhangi bir ticari kaygı taşımadan, hastalıklar konusunda kişileri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmış olup, sağlık hizmeti vermemektedir. Tanı ve tedavinin kesinlikle bir doktor tarafından yapılması gerekmektedir.Sadece site ziyaretçilerini bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır, hastaların yönlendirilmesi amacını taşımaz.
Bu site üzerinden gerçek bir muayene, teşhis ve tedavinin yerine geçecek herhangi bir sağlık hizmeti verilmemektedir.Bu sitedeki bilgiler hastaların tanı ve tedavisi amacı ile kullanılamaz. Bu site içeriğinin bu amaçla kullanımından doğacak tüm sorumluluk ziyaretçiye ve kullanıcıya aittir.Bu siteyi ziyaret eden kisiler bu uyarıları kabul etmiş sayılırlar.Bu sitedeki bilgiler her gün güncelleştirilemediğinden her bilginin ziyaretçi tarafından doktoruna danışılarak kontrol edilmesi doğru olur.
 
 
 
3. Longitudinal association between markers of liver injury and mortality in COVID-19 in China
 
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a new infectious disease. To reveal the hepatic injury related to this disease and its clinical significance, we conducted a multicenter retrospective cohort study that included 5,771 adult patients with COVID-19 pneumonia in Hubei Province. We reported the distributional and temporal patterns of liver injury indicators in these patients and determined their associated factors and death risk. Longitudinal liver function tests were retrospectively analyzed and correlated with the risk factors and death. AST elevated first, followed by ALT, in severe patients. ALP modestly increased during hospitalization and largely remained in the normal range. The fluctuation in TBIL levels was mild in the non-severe and the severe group. AST abnormality was associated with the highest mortality risk compared to other indicators of liver injury during hospitalization.
 
COVID-19’a bağlı karaciğer hasarını ve klinik önemini araştırmak için, Hubei Eyaleti’nde COVID-19 kaynaklı pnömonisi olan 5.771 yetişkin hastayı içeren, çok merkezli bir retrospektif kohort çalışması gerçekleştirdik. Bu hastalarda karaciğer hasarı göstergelerinin dağılımsal ve zamansal modellerini inceleyerek, ilişkili faktörleri ve ölüm riskini belirledik. Karaciğer fonksiyon testleri retrospektif olarak incelendi ve bu sonuçlar risk faktörleri ve ölüm ile korelasyon gösterdi. Ağır hastalarda önce AST, ardından ALT artışı izlendi. ALP hastaneye yatış sırasında ılımlı bir şekilde artmış ve büyük ölçüde normal aralıkta kalmıştır. Total bilirubin düzeyindeki dalgalanma tüm hasta gruplarında hafif seyretti. Hastaneye yatış sırasında anormal AST değerleri diğer karaciğer hasarı göstergelerine kıyasla en yüksek mortalite riski ile ilişkili bulundu.
 
Ref: Lei, F. (2020). Hepatology. Doi: 10.1002/HEP.31301
 
 
 
4. Follow-up studies in COVID-19 recovered patients - is it mandatory?
 
The World Health Organization (WHO) has declared this outbreak a global health emergency and as on April 24, 2020, it has spread to 213 countries, with 2,591,015 confirmed cases and 742,855 cases have been recovered from COVID-19. In this situation, it is imperative to understand the possible outcome of COVID-19 recovered patients and determine if they have any other detrimental illnesses by longitudinal analysis to safeguard their life in future. It is necessary to follow-up these recovered patients and performs comprehensive assessments for detection and appropriate management towards their psychological, physical, and social realm. Epidemiological, clinical and immunological studies from COVID-19 recovered patients are particularly important to understand the disease and to prepare better for potential outbreaks in the future. Longitudinal studies on a larger cohortwould help us to understand the in-depth prognosis aswell as the pathogenesis of COVID-19. Also, follow-up studies will help us providemore information for the development of vaccines and drugs for these kinds of pandemics in the future.
 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) COVID-19 salgınını küresel bir acil sağlık durumu ilan etti. Virüs 24 Nisan 2020'de 213 ülkeye yayılırken 2.591.015 onaylı vaka sayısına ulaştı ve 742.855 vaka iyileştirildi. Bu durumda, COVID-19 pozitif olup iyileşmiş hastaların gelecekte yaşayabilecekleri olası sağlık problemlerini anlamak için analizlerin devamı zorunludur. Bu iyileşmiş hastaları takip etmek ve psikolojik, fiziksel ve sosyal alanlarına uygun uygulamalar için kapsamlı değerlendirmeler yapmak gerekir. COVID-19 iyileşmiş hastalardan alınan epidemiyolojik, klinik ve immünolojik çalışmalar, hastalığı anlamak ve gelecekte olası salgınlara daha iyi hazırlanmak için özellikle önemlidir. Daha büyük bir kohort üzerinde yapılan çalışmalar, COVID-19 patogenezinin yanı sıra prognozunu da derinlemesine anlamamıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, takip çalışmaları, gelecekte bu tür pandemilere yönelik aşıların ve ilaçların geliştirilmesi için daha fazla bilgi sağlamamıza yardımcı olacaktır.
 
Ref: Balachandar V, Science of the Total Environment 729 (2020) 139021. Doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.139021
 
 
 
5. COVID-19 presenting as stroke
 
Acute stroke remains a medical emergency even during the COVID-19 pandemic. Most patients with COVID-19 infection present with constitutional and respiratory symptoms; while others present with atypical gastrointestinal, cardiovascular, or neurological manifestations. Here we present a series of four patients with COVID-19 that presented with acute stroke. Stroke teams should be wary of the fact that COVID-19 patients can present with cerebrovascular accidents and should dawn appropriate personal protective equipment in every suspected patient. Further studies are urgently needed to improve current understandings of neurological pathology in the setting of COVID-19 infection.
 
Akut inme, COVID-19 salgını sırasında dahi tıbbi bir acil durum olmaya devam etmektedir. COVID-19 enfeksiyonu olan hastaların çoğunda solunumsal semptomlar görülmesine rağmen atipik gastrointestinal, kardiyovasküler veya nörolojik belirtiler de görülebilir. Bu çalışmada akut inme ile başvuran dört COVID-19’lu hasta vaka serisi sunuyoruz. Sonuç olarak inme müdahale takımlarının COVID-19’un serebrovasküler olaylarla beraber görülebileceği gerçeğini unutmayarak şüpheli her hastada uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanmaları gerekir. COVID-19 enfeksiyonunda oluşan nörolojik patolojiler ile ilgili mevcut bilgilerimizin gelişebilmesi için ivedi olarak daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
 
Ref: Avula, A. (2020). Brain Behav Immun., doi: 10.1016/j.bbi.2020.04.077
 
 
 
6. New understanding of the damage of SARS-CoV-2 infection outside the respiratory system
 
According to the recent research on SARS-CoV-2, the virus mainly infects the respiratory system but may cause damage to other systems. In this paper, we will systematically review the pathogenic features, transmission routes, and infection mechanisms of SARS-CoV-2, as well as any adverse effects on the digestive system, urogenital system, central nervous system, and circulatory system.
 
SARS-CoV-2 ile ilgili mevcut araştırmalara göre, virüs esas olarak solunum sistemini enfekte etmektedir ancak diğer sistemlere de zarar verebilir. Bu çalışmada, SARS-CoV-2'nin patojenik özelliklerini, bulaşma yollarını, enfeksiyon mekanizmalarını ve ayrıca sindirim sistemi, ürogenital sistem, merkezi sinir sistemi ve dolaşım sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini sistematik olarak inceleyeceğiz.
 
Ref: Zhang Y., Biomedicine & Pharmacotherapy 127 (2020) 110195. Doi: 10.1016/j.biopha.2020.110195
 
7. Myocardial injury and COVID-19: Possible mechanisms
 
Hypertension, arrhythmia, cardiomyopathy and coronary heart disease are amongst major cardiovascular disease comorbidities seen in severe cases of COVID-19. Myocardial injury is one of the important pathogenic features of COVID-19. As a surrogate for myocardial injury, multiple studies have shown increased cardiac biomarkers mainly cardiac troponins I and T in the infected patients especially those with severe disease. Myocarditis is depicted as another cause of morbidity amongst COVID-19 patients. The exact mechanisms of how SARS-CoV-2 can cause myocardial injury are not clearly understood.
 
Hipertansiyon, aritmi, kardiyomiyopati ve koroner kalp hastalığı, ciddi COVID-19 vakalarında görülen majör kardiyovasküler hastalık komorbiditeleri arasındadır. Miyokardiyal hasar da COVID-19'un önemli patojenik özelliklerinden biridir. Miyokardiyal hasar üzerine yapılmış bir çok çalışmada enfekte hastalarda, kardiyak troponin I ve T'de artış görülmüştür. Miyokardit de COVID-19 hastaları arasında başka bir morbidite nedeni olarak gösterilmektedir. SARS-CoV-2'nin miyokardiyal hasara hangi mekanizmayla neden olabileceği henüz tam olarak anlaşılamamıştır.
 
Ref: Babapoor-Farrokhrana S., Life Sciences 253 (2020) 117723, doi: 10.1016/j.lfs.2020.117723
 
 
 
8. COVID-19 and the cardiovascular system: implications for risk assessment, diagnosis, and treatment options
 
We provide a comprehensive review of the clinical course of COVID-19 and its comorbidities. While COVID-19 primarily affects the lungs, causing interstitial pneumonitis and severe acute respiratory distress syndrome (ARDS), it also affects multiple organs, particularly the cardiovascular system. Risk of severe infection and mortality increase with advancing age and male sex. Mortality is increased by comorbidities: cardiovascular disease, hypertension, diabetes, chronic pulmonary disease, and cancer. The most common complications include arrhythmia (atrial fibrillation, ventricular tachyarrhythmia, and ventricular fibrillation), cardiac injury [elevated highly sensitive troponin I (hs-cTnI) and creatine kinase (CK) levels], fulminant myocarditis, heart failure, pulmonary embolism, and disseminated intravascular coagulation (DIC). Mechanistically, SARS-CoV-2, following proteolytic cleavage of its S protein by a serine protease, binds to the transmembrane angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) —a homologue of ACE—to enter type 2 pneumocytes, macrophages, perivascular pericytes, and cardiomyocytes
 
COVID-19'un klinik seyri ve ona bağlı komorbiditeler hakkında kapsamlı bir inceleme sunuyoruz.. COVID-19 öncelikle akciğerleri etkileyerek, interstisyel pnömoni ve ciddi ARDS’ye neden olsa da aynı zamanda birçok organı, özellikle de kardiyovasküler sistemi etkiler. Ciddi enfeksiyon ve mortalite riski, kardiyovasküler hastalık, hipertansiyon, diyabet, kronik akciğer hastalığı ve kanser gibi komorbiditeler ile artar. En yaygın komplikasyonlar arasında aritmi (AF, VT ve VF), kardiyak hasar (yüksek hs-cTnI ve CK seviyeleri), fulminan miyokardit, kalp yetmezliği, pulmoner emboli ve DIC vardır. Mekanik olarak SARS CoV-2, S proteininin serin bir proteaz tarafından proteolitik bölünmesini takiben, bir ACE homoloğu olan transmembran ACE 2’ye bağlanarak tip 2 pnömosit, makrofaj, perivasküler perisitler ve kardiyomiyositlere girer.
 
Ref: Guzik, T. J. (2020), Cardiovasc Res., doi: 10.1093/cvr/cvaa106.
 
 
 
9. Novel Coronavirus disease (COVID-19) in newborns and infants: what we know so far?
 
Recently, an outbreak of viral pneumonitis in Wuhan, Hubei, China successively spread as a global pandemia, led to the identification of a novel betacoronavirus species, the 2019 novel coronavirus, successively designated 2019-nCoV then SARS-CoV-2). The SARS-CoV-2 causes a clinical syndrome designated coronavirus disease 2019 (COVID19) with a spectrum of manifestations ranging from mild upper respiratory tract infection to severe pneumonitis, acute respiratory distress syndrome (ARDS) and death. Few cases have been observed in children and adolescents who seem to have a more favorable clinical course than other age groups, and even fewer in newborn babies. This review provides an overview of the knowledge on SARS-CoV-2 epidemiology, transmission, the associated clinical presentation and outcomes in newborns and infants up to 6 months of life.
 
SARS-CoV-2, hafif üst solunum yolu enfeksiyonundan şiddetli pnömoni, akut solunum sıkıntısı sendromuna ve ölüme kadar varan çeşitli belirtilerle COVID-19 olarak adlandırılan bir klinik sendroma neden olur. Diğer yaş gruplarına göre daha olumlu klinik seyre sahip gibi görünen çocuklarda ve ergenlerde az ve hatta yeni doğan bebeklerde daha da az vaka gözlenmiştir. Bu derleme, 6 aylığa kadar olan yenidoğan ve bebeklerde SARS-CoV-2 epidemiyolojisi, bulaşma, ilişkili klinik tablo ve sonuçlarla ilgili genel bir bakış sunmaktadır.
 
Ref: De Rose D. U., Italian Journal of Pediatrics (2020) 46:56, doi: 10.1186/s13052-020-0820-x
 
 
 
10. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and the Central Nervous System Emerging evidence indicates that severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), the etiologic agent of coronavirus disease 2019 (COVID-19), can cause neurological complications. We provide a brief overview of these recent observations and discuss some of their possible implications. In particular, given the global dimension of the current pandemic, we highlight the need to consider the possible long-term impact of COVID-19, potentially including neurological and neurodegenerative disorders.
 
Ortaya çıkan kanıtlar, SARS-CoV-2’nin nörolojik komplikasyonlara neden olabileceğini göstermektedir. Bu çalışmada bu son gözlemlere kısa bir genel bakış sağlanıyor ve olası sonuçları açıklanıyor. Özellikle, mevcut pandeminin küresel boyutu göz önüne alındığında, potansiyel olarak nörolojik ve nörodejeneratif bozukluklarla da ilişkili olan COVID-19'un olası uzun vadeli nörolojik etkisini dikkate alma ihtiyacı vurgulanıyor.
 
Ref: De Felice, F. G. (2020), Trends Neurosci., doi: 10.1016/j.tins.2020.04.004YASAL UYARI :
www.drmustafaozkan.net sitesi herhangi bir ticari kaygı taşımadan, hastalıklar konusunda kişileri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmış olup, sağlık hizmeti vermemektedir. Tanı ve tedavinin kesinlikle bir doktor tarafından yapılması gerekmektedir.Sadece site ziyaretçilerini bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır, hastaların yönlendirilmesi amacını taşımaz.
Bu site üzerinden gerçek bir muayene, teşhis ve tedavinin yerine geçecek herhangi bir sağlık hizmeti verilmemektedir.Bu sitedeki bilgiler hastaların tanı ve tedavisi amacı ile kullanılamaz. Bu site içeriğinin bu amaçla kullanımından doğacak tüm sorumluluk ziyaretçiye ve kullanıcıya aittir.Bu siteyi ziyaret eden kisiler bu uyarıları kabul etmiş sayılırlar.Bu sitedeki bilgiler her gün güncelleştirilemediğinden her bilginin ziyaretçi tarafından doktoruna danışılarak kontrol edilmesi doğru olur.