img
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Dikkat Çeken COVID-19 Makaleleri

Dikkat Çeken COVID-19 Makaleleri
06May

Dikkat Çeken COVID-19 Makaleleri

1. Cardiac involvement in COVID19 patients: Risk factors, predictors, and complications: A review

Respiratory complications have been well remarked in the novel coronavirus disease, yet an emerging body of research indicates that cardiac involvement may be implicated in poor outcomes for these patients. This review seeks to gather and distill the existing body of literature that describes the cardiac implications of COVID19. Notably, COVID19 patients with preexisting cardiovascular disease are counted in greater frequency in intensive care unit settings, and ultimately suffer greater rates of mortality.

Yeni koronavirüs hastalığında solunum komplikasyonları ön plandadır ancak yeni araştırmalar kardiyak tutulumun da bu hastalar için kötü sonuçlarla ilişkili olabileceğini göstermektedir. Bu derleme COVID19'un kardiyak sonuçlarını tanımlayan mevcut literatürleri toplayıp derlemeyi amaçlamaktadır. Özellikle, önceden kardiyovasküler hastalığı olan COVID  19 hastalarının yoğun bakım ünitesinde görülme ve mortalite oranları daha yüksektir.
Ref: Aghagoli G., Cardiac involvement in COVID19 patients: Risk factors, predictors, and complications: A review, J Card Surg. 2020;1–4.

 

2. Characteristics of Liver Tests in COVID-19 Patients

Data on liver tests in patients with COVID-19 are scarce. We reported results of liver tests on 417 COVID-19 patients admitted to the only referral hospital in Shenzhen, China. We found high prevalence of liver test abnormality and liver injury in patients with COVID-19 at admission, and the prevalence increased substantially during hospitalization. The presence of abnormal liver tests and liver injury were associated with the progression to severe pneumonia. The detrimental effects on liver injury were related to certain medications used during hospitalization, which warrants frequent monitoring and evaluation for these patients.

COVID-19'lu hastalarda karaciğer testleri ile ilgili veriler azdır. Bu çalışmada Çin’de Shenzhen’de, bulunan hastaneye başvurmuş 417 COVID-19 hastasının karaciğer testi sonuçlarını raporlanmıştır. Çalışmada COVID-19'lu hastalarda karaciğer testi anormalliği ve karaciğer hasarı prevalansının yüksek olduğu ve hastaneye yatış sırasında prevalansın önemli ölçüde arttığı bulunmuştur. Anormal karaciğer testleri ve karaciğer hasarı, şiddetli pnömoni ile ilişkili bulunmuştur. Aynı zamanda karaciğer hasarındaki zararlı etkiler hastanede yatış sırasında kullanılan bazı ilaçlarla ilişkilidir ve bu hastalar için sık izleme ve değerlendirmeyi gerekli kılar.
Ref: Cai Q., Characteristics of Liver Tests in COVID-19 Patients, J. Hepatol. 2020; 1–9

 

3. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China

We extracted data regarding 1099 patients with laboratory-confirmed Covid-19 from 552 hospitals in 30 provinces, autonomous regions, and municipalities in mainland China through January 29, 2020. The primary composite end point was admission to an intensive care unit (ICU), the use of mechanical ventilation, or death. The primary composite end point occurred in 67 patients (6.1%), including 5.0% who were admitted to the ICU, 2.3% who underwent invasive mechanical ventilation, and 1.4% who died.

Covid-19 laboratuvar testi pozitif olan 1099 hasta ile ilgili 29 Ocak 2020 tarihine kadar kayıtlı olan veriler Çin'de 30 bölgede bulunan 552 hastaneden toplandı. Bu çalışmada birincil bileşik sonlanım noktası, yoğun bakım ünitesine kabul, mekanik ventilasyon veya ölüm olarak belirlenmiştir. Birincil sonlanım noktası yoğun bakıma kabul için %5, mekanik ventilasyon için %2.3 ve ölüm için %1.4 olmak üzere 67 hastada (%6.1) görülmüştür.

Ref: Guan W., Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China, N. Eng. J. Med. 2020; 1-13

 

4. Clinical characteristics of COVID‑19 in children compared with adults in Shandong Province, China

Retrospectively, two research centers’ case series of 67 consecutive hospitalized cases including 53 adult and 14 children cases with COVID-19 between 23 Jan 2020 and 15 Feb 2020 from Jinan and Rizhao were enrolled in this study. Epidemiological, clinical, laboratory, and radiological characteristics of children and adults were analyzed and compared. The clinical symptoms of children are mild, there is substantial lung injury even among children, but that there is less clinical disease, perhaps because of a less pronounced inflammatory response, and that the occurrence of this pattern appears to inversely correlate with age.

İki araştırma merkezindeki veriler alınarak 23 Ocak 2020 ve 15 Şubat 2020 arasındaki Jinan ve Rizhao’dan 53 erişkin ve 14 çocuk COVID-19 vakaları dahil olmak üzere 67 hasta retrospektif olarak taranmıştır. Çocukların ve yetişkinlerin epidemiyolojik, klinik, laboratuvar ve radyolojik özellikleri analiz edilmiş ve karşılaştırılmıştır. Çocukların klinik semptomları hafif seyrederken, çocuklar arasında bile ciddi akciğer hasarı varlığı bulunmuştur, daha az klinik hastalık olmasının bir sebebi de daha az belirgin inflamatuar yanıt olması olabilir ve bu durumun ortaya çıkması yaşla ters orantılı olarak olarak gözükmektedir.

Ref: Du W., Clinical characteristics of COVID 19 in children compared with adults in Shandong Province, China, Infection (2020); doi: 10.1007/s15010-020-01427-2.

 

5. Considerations for obesity, vitamin D, and physical activity amidst the COVID-19 pandemic

As the biomedical community races to disentangle the unknowns associated with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) – the virus responsible for causing coronavirus disease (COVID-19) – the link between diminished immune function and individuals with obesity raises important questions about the possibility for greater viral pathogenicity in this population.

Biyomedikal topluluk SARS-CoV-2 ile ilişkili bilinmeyenleri çözmek için yarışırken, azalan bağışıklık fonksiyonu ile obezitesi olan bireyler arasındaki bağlantı, bu popülasyonda daha büyük viral patojenite olasılığı hakkında önemli soruları gündeme getirmektedir.

Ref: Carter S.J., Considerations for obesity, vitamin D, and physical activity amidst the COVID-19 pandemic, Obesity 2020; doi:10.1002/oby.22838

 

6. Diabetes in COVID-19: Prevalence, pathophysiology, prognosis and practical considerations

High prevalence of diabetes makes it an important comorbidity in patients with COVID-19. We sought to review and analyze the data regarding the association between diabetes and COVID-19, pathophysiology of the disease in diabetes and management of patients with diabetes who develop COVID-19 infection. There is evidence of increased incidence and severity of COVID-19 in patients with diabetes. COVID-19 could have effect on the pathophysiology of diabetes.

Yüksek prevalans, COVID-19 hastalarında diyabeti önemli bir komorbidite yapmaktadır. Diyabet ve COVID-19 arasındaki ilişki, diyabet hastalığının patofizyolojisi ve COVID-19 enfeksiyonu gelişen diyabetli hastaların yönetimi ile ilgili veriler analiz edilmiştir. Diyabetli hastalarda COVID-19 insidansının ve şiddetinin arttığına dair kanıtlar bulunmuştur. COVID-19'un diyabet patofizyolojisi üzerinde etkisi olabilir.

Ref: Singh A.K., Diabetes in COVID-19: Prevalence, pathophysiology, prognosis and practical considerations, Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews 14 (2020) 303-310

 

7. Epidemiological Characteristics of 2143 Pediatric Patients With 2019 Coronavirus Disease in China

This study examined the epidemiological characteristics and transmission patterns of 2143 pediatric patients with COVID-19, using a retrospective analytical approach. Children at all ages were susceptible to COVID-19, but no significant gender difference was found. Clinical manifestations of pediatric patients were generally less severe than those of adults’ patients. However, young children, particularly infants, were vulnerable to 2019-nCoV infection.

Bu çalışma, retrospektif olarak COVID-19 pozitif olan 2143 pediatrik hastanın epidemiyolojik özelliklerini ve bulaşma modellerini incelemiştir. Her yaştan çocuklar COVID-19'a duyarlı olmasına rağmen anlamlı cinsiyet farkı bulunmamıştır. Pediatrik hastaların klinik belirtileri genellikle yetişkinlerinkinden daha az şiddetli bulunmuştur. Bununla birlikte, küçük çocuklar, özellikle bebekler, 2019-nCoV enfeksiyonuna karşı hassas bulunmuştur.

Ref: Dong Y., Epidemiological Characteristics of 2143 Pediatric Patients With 2019 Coronavirus Disease in China, Pediatrics. 2020, doi: 10.1542/peds.2020-0702

 

8. Gastrointestinal Symptoms and COVID-19: Case-Control Study from the United States

While fever, cough, and shortness of breath are among the most common presenting symptoms, gastrointestinal symptoms are increasingly recognized among patients with COVID-19. This case-control study aimed to describe gastrointestinal symptomatology – including diarrhea and nausea/vomiting – in U.S. patients with COVID-19 compared to patients presenting under similar circumstances who tested negative for COVID-19. The secondary aims were to characterize the associations of gastrointestinal symptoms with total illness duration and early clinical outcomes. This was a retrospective case-control study.

Ateş, öksürük ve nefes darlığı en sık görülen semptomlar arasında yer alırken COVID-19 hastalarında gastrointestinal semptomlar giderek daha fazla görülmektedir. Bu vaka kontrol çalışması, COVID-19'lu hastalarda diyare ve bulantı/kusma dahil gastrointestinal semptomatolojiyi, benzer koşullar altında başvuran COVID-19 negatif hastalara kıyasla tanımlamayı amaçlamıştır. İkincil amaçlar gastrointestinal semptomların toplam hastalık süresi ve erken klinik sonuçlar ile ilişkilerini karakterize etmektir. Bu çalışma retrospektif vaka kontrol çalışmasıdır.

Ref: Nobel Y.R., Gastrointestinal Symptoms and COVID-19: Case-Control Study from the United States, Gastroenterology 2020, doi: 10.1053/j.gastro.2020.04.017.

 

9. Neurological Manifestations of Hospitalized Patients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective case series study

Clinical data were extracted from electronic medical records and reviewed by a trained team of physicians. Neurological symptoms fall into three categories: central nervous system (CNS) symptoms or diseases (headache, dizziness, impaired consciousness, ataxia, acute cerebrovascular disease, and epilepsy), peripheral nervous system (PNS) symptoms (hypogeusia, hyposmia, hypopsia, and neuralgia), and skeletal muscular symptoms. Compared with non-severe patients with COVID-19, severe patients commonly had neurologic symptoms manifested as acute cerebrovascular diseases, consciousness impairment and skeletal muscle symptoms.

Bu çalışmadaki klinik veriler elektronik tıbbi kayıtlardan çıkarılmış ve eğitimli bir doktor ekibi tarafından gözden geçirilmiştir. Nörolojik semptomlar üç kategoriye ayrılmıştır: merkezi sinir sistemi semptomları veya hastalıkları (baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç bozukluğu, ataksi, akut serebrovasküler hastalık ve epilepsi), periferik sinir sistemi semptomları (hipoguzi, hipozmi, hipopsi ve nevralji) ve iskelet kası semptomları. COVID-19’un şiddetli seyretmediği hastalarla karşılaştırıldığında, şiddetli seyrettiği hastalarda sıklıkla akut serebrovasküler hastalıklar, bilinç bozukluğu ve iskelet kası semptomları ile kendini gösteren nörolojik semptomlar görülmüştür.

Ref: Mao L., Neurological Manifestations of Hospitalized Patients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective case series study, doi: 10.1101/2020.02.22.20026500

 

10. Severe COVID-19 during Pregnancy and Possible Vertical Transmission

There is limited evidence about in utero infection and early positive neonatal testing. A 41-year-old G3P2 with a history of previous cesarean deliveries and diabetes mellitus presented with a 4-day history of malaise, lowgrade fever, and progressive shortness of breath. A nasopharyngeal swab was positive for COVID-19, COVID-19 serology was negative. The patient developed respiratory failure requiring mechanical ventilation on day 5 of disease onset. The patient underwent a cesarean delivery, and neonatal isolation was implemented immediately after birth, without delayed cord clamping or skin-to-skin contact. The neonatal nasopharyngeal swab, 16 hours after delivery, was positive for severe acute respiratory syndrome– coronavirus 2 (SARS-CoV-2)

COVID-19 için intrauterin enfeksiyon ve erken pozitif yenidoğan testi hakkında sınırlı kanıt vardır. Sezaryen doğum ve diabetes mellitus öyküsü olan 41 yaşında G3P2 gebe bir kadın, 4 günlük halsizlik, düşük düzeyde ateş ve ileri nefes darlığı öyküsü ile kliniğe başvurdu. COVID-19 için nazofaringeal sürüntü pozitif, COVID-19 serolojisi negatifti. Hastada hastalığın başlangıcının 5. gününde mekanik ventilasyon gerektiren solunum yetmezliği gelişti. Hastaya sezaryen ile doğum yaptırıldı ve doğumdan hemen sonra, gecikmiş kordon klempleme veya cilt-cilt teması olmadan neonatal izolasyon uygulandı. Doğumdan 16 saat sonra yenidoğan nazofaringeal sürüntü SARS-CoV-2 için pozitifti.

Ref: Alzamora M.C., Severe COVID-19 during Pregnancy and Possible Vertical Transmission, Am J Perinatol 2020, doi: 10.1055/s-0040-1710050.

 

YASAL UYARI :
www.drmustafaozkan.net sitesi herhangi bir ticari kaygı taşımadan, hastalıklar konusunda kişileri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmış olup, sağlık hizmeti vermemektedir. Tanı ve tedavinin kesinlikle bir doktor tarafından yapılması gerekmektedir.Sadece site ziyaretçilerini bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır, hastaların yönlendirilmesi amacını taşımaz.
Bu site üzerinden gerçek bir muayene, teşhis ve tedavinin yerine geçecek herhangi bir sağlık hizmeti verilmemektedir.Bu sitedeki bilgiler hastaların tanı ve tedavisi amacı ile kullanılamaz. Bu site içeriğinin bu amaçla kullanımından doğacak tüm sorumluluk ziyaretçiye ve kullanıcıya aittir.Bu siteyi ziyaret eden kisiler bu uyarıları kabul etmiş sayılırlar.Bu sitedeki bilgiler her gün güncelleştirilemediğinden her bilginin ziyaretçi tarafından doktoruna danışılarak kontrol edilmesi doğru olur.